مسابقات قهرمانی بزرگسالان استان اصفهان 1398

تاریخ ثبت: 1398/04/26

مسابقات قهرمانی بزرگسالان استان اصفهان 1398

نوع مسابقات: استانی

تاریخ برگزاری: 21 لغایت 28 تیر ماه 1398

محل برگزاری: خانه شطرنج اصفهان

مسابقات قهرمانی استان اصفهان  1398

(بپاس تجلیل از پیشکسوت شطرنج استان آقای بهزاد کلانتری و استاد فیده بانوان انوشا مهدیان)

 

سایت مسابقات

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد مسابقات قهرمانی استان )بزرگسالان) در 2 گروه بانوان و اقایان را بطور همزمان از تاریخ 21)جمعه) لغایت 28 تیر در محل خانه شطرنج اصفهان و باشرایط زیر برگزار نماید:

-1 مسابقات تابع قوانین بازی های متعارف فیده می باشد. نتایج مسابقات نیز برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

-2 تاریخ شروع : از 21 لغایت 28 تیر ماه 1398 (دور اول جمعه صبح ساعت 9:30)

-3 مکان: خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران - خیابان محمد طاهر

-4 عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون برای کلیه بازیکنان الزامی خواهدبود.

-5 نحوهبرگزاری : مسابقات به روش سوئیسی و در 7 تا 9 دور )بسته به تعداد شرکت کنندگان) برگزارخواهد شد.

-6 زمانبازیها : برای هر بازیکن 90  دقیقه به اضافه 30 ثانیه وقت اضافی به ازای هرحرکت می باشد.

 

-7 جوائزنقدیوغیرنقدی)باهرتعداد شرکت کننده):

جوائزمسابقات

جدول آقایان

بپاس تجلیل از پیشکسوت استان آقای بهزاد کلانتری

جدول بانوان

بپاس تجلیل از استاد فیده بانوان خانم انوشا مهدیان

نفراول

20درصد ورودیه + حکم قهرمانی

نفراول

20درصد ورودیه+حکم قهرمانی

نفردوم

17 درصد ورودیه +حکم قهرمانی

نفردوم

17درصد ورودیه+ حکم قهرمانی

نفرسوم

14درصد ورودیه+ حکم قهرمانی

نفرسوم

14درصد ورودیه+حکم قهرمانی

نفرچهارم

11درصد ورودیه

نفرچهارم

11درصد ورودیه

نفربرتر زیر8سال

1500000 ریال

نفربرتر زیر8سال

1500000 ریال

نفربرتر زیر 10 سال

1500000 ریال

نفربرتر زیر 10 سال

1500000 ریال

نفربرتر زیر 12 سال

1500000 ریال

نفربرتر زیر 12 سال

1500000 ریال

 

بهنفربرترمسابقات )فقط بازیکنان استان اصفهان( حکمقهرمانیاستان اهداء خواهدشد

نفراولمسابقات(بانوان-آقایان)بعنوانسهمیهاستاندرمسابقاتنیمهنهائیقهرمانیکشورمعرفیخواهدشد

10% کلجوائزبعنوانمالیاتکسرخواهدشد.

 

8-درصورتتساویامتیازاتازپوئنشکنیبشرحزیراستفادهخواهدشد:

الف(رویاروئیمستقیمببوخهولزجمجموعبوخهولزحریفاندسونهبورنبرگره(تعدادبردبیشتره(

بلیتسدقیقهای

)نحوهشکستنامتیازبانظرسرداورمسابقاتقابلتغییراستکهدراینصورتقبلازشروعدوراولاعلاممیگردد(

 

-9برنامهزمانبندیمسابقات)براساسدوربشرحزیرمیباشد:

روز وتاریخ

صبح از ساعت 9:30

عصر از ساعت 17:15

جمعه -21 تیرماه

دوراول

دوردوم

شنبه -22 تیرماه

-

دورسوم

یکشنبه -23 تیرماه

-

دورچهارم

دوشنبه -24 تیرماه

-

دورپنجم

سه شنبه -25 تیرماه

-

دورششم

چهارشنبه -26 تیرماه

-

دورهفتم

پنج شنبه -27 تیرماه

-

دورهشتم

جمعه -28 تیرماه

-

دورنهم

 

 

-10 جداولبانوانواقایانبطورجداگانهوهمزمانبرگزارخواهدگردید.

-11 تساویتوافقیتنهاپسازانجامحداقل15 حرکتاولقابلقبولخواهدبود.

-12 زمانتاخیربرایهربازیکن90 دقیقهمیباشد.

 

-12 ورودیهمسابقاتبشرحزیرمیباشد:

بازیکناندارایریتینگبالای2100 رایگان

بازیکناندارایریتینگ2000 تا2099   900000     ریال

بازیکناندارایریتینگ1700 تا   1999  1000000  ریال

بازیکناندارایریتینگ1500 تا1799  1100000    ریال

بازیکناندارایریتینگتا   1499           1200000  ریال

بازیکنانبدونریتینگ 1300000                          ریال

 

-14 هرگونهاعتراضبهرایداوربایدبلافاصلهپسازاتمامبازیبصورتکتبیوهمراهبامبلغ1500000ریالتحویل سرداورشوددرغیراینصورتهیچگونهاعتراضیقابلقبولنخواهدبود.

-15 هیاتژوریمسابقاتقبلازشروعدوراولتوسطسرداوراعلامخواهدشد.

 

-16 رعایتشئوناتاسلامیاخلاقیوورزشیبرایکلیهشرکتکنندگانالزامیاست.

-17 هرگونهمواردپیشبینینشدهبانظرهیاتشطرنجاستانقابلاجراءخواهدبود.

 

تحویل فیش یا رسید ورودیه تاقبل ازشروع دور اول الزامی است. لذا از واریز از طریقهمراه بانک موارد دیگر که امکان اخذ رسید بانکی وجود نداشته باشدخودداری و حتیالامکان از طریق بانک یاکارتخوان موجود در هیات و یا عابر بانک با دریافت رسید اقدام فرمائید.

همراهداشتنهرگونهوسایلاضافی مانند دوچرخه –موتور ووسایل شخصی  درداخلساختمان  ومحل برگزاریمسابقاتتوسطبازیکنانوهمراهانممنوعمیباشد.

 

جدول رده های سنی

رده سنی زیر 8 سال

متولدین11 دیماه1390 بهبعد

ردهسنیزیر10 سال:

متولدین11 دیماه1388 بهبعد

 

ردهسنیزیر12 سال:

متولدین11 دیماه1386 بهبعد

 

ردهسنیبالای50 سال:

متولدینقبلاز11 دیماه1348

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان دوم بلیتس غرب آسیا در قرقیزستان-2022
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  کسب عنوان اول تیمی قهرمانی دانشجویان جهان -بلژیک 2022
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالی 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021